Kontakt
Lyssna

Krisberedskap

I Härryda kommun finns beredskap om det skulle inträffa en stor olycka. Kommunens krisledningsnämnd och krisledningsgrupp har centrala roller i denna beredskap.

Krisledningsnämnd och krisledningsgrupp

Krisledningsnämnd är kommunstyrelsen. Det är ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen - Per Vorberg och Mats Werner - som har rätt att bestämma vad som är en extraordinär händelse.  

Krisledningsgruppen består av kommundirektören, sektorscheferna, säkerhetschefen, ekonomichefen, personalchefen och kanslichefen . Dessa turas om att ha beredskap. Krisledningsgruppen arbetar under krisledningsnämnden och för att gruppen ska kunna börja arbeta måste krisledningsnämnden ha fattat beslut om att det handlar om en extraordinär händelse.

Krisledningsgruppen leder och samordnar de kommunala insatserna som krävs. Det kan t ex vara att stänga skolor vid snöoväder, att prioritera reservkraften vid ett långvarigt elbortfall eller att ordna transporter av personal och medborgare. Krisledningsgruppen sköter även kontakterna med massmedia.

Information får du via växeln, upplysningscentralen, webbplatsen och Radio Göteborg

Kommunens växel tel 031-724 61 00 och webbplats har en viktig roll i en krissituation eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information. En upplysningscentral för information via telefon till allmänheten upprättas om det krävs. Information lämnas även via Radio Göteborg på frekvens 101,9. Även på facebook.com/harrydakommun kommer det att finnas information.

Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som går ut från kommunen alltid godkänd av krisledningsgruppen.

POSOM tar hand om människor i akut kris

Vid en stor olycka är det viktigt att ta hand om chockade människor direkt på plats för att de så snabbt som möjligt ska få bearbeta traumatiska upplevelser.

I Härryda kommun finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid stora olyckor och katastrofer, POSOM.  POSOM består av representanter från kommunen och kyrkan. Kommunens socialtjänst är ansvarig för verksamheten. POSOM är organiserat i en ledningsgrupp och tre stödgrupper. Församlingshemmen i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda ska användas som stödcentra.