Kontakt
Lyssna

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behövs ofta någon form av tillstånd. På följande sidor finns information om bland annat bygglov, mark- och rivningslov och anmälan.


Behöver jag bygglov?

Man kan lätt bli osäker på vad man får bygga utan bygglov eller vilka byggen, ändringar eller åtgärder man måste anmäla. Det handlar för det mesta inte bara om vad man vill bygga, utan också om var.

Innan du söker bygglov är det bra att ta reda på vilka förutsättningar som finns. Det första du behöver ta reda på är om ditt hus ligger utom eller inom sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplanerat område. Det är olika regler för när bygglov krävs beroende på vart ditt hus ligger.
Här kan du se vad som gäller för din fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplaner och sammanhållen bebyggelse

I tabellen nedan kan du se under vilka omständigheter du behöver bygglov för till exempel olika byggnader, skyltar och ändringar. Klicka på respektive åtgärd för att läsa mer om hur du ansöker och vilka handlingar som måste finnas med i ansökan.

 

Bygglov, en- och tvåfamiljshus‌

 

Åtgärd

Inom detaljplan

Utanför detaljplan inom samman-hållen
bebyggelse

Utanför detaljplan utom samman-hållen
bebyggelse

Nybyggnad

Ja

Ja

Ja

Tillbyggnad

Ja

-

-

Stor tillbyggnad

-

Ja

Ja

Liten tillbyggnad

-

Ja

Nej

Komplement-byggnad
(garage, carport, förråd, gäststuga etc.)

Ja

Ja

Nej**

Inglasning av uteplats

Ja

Ja

Nej**

Altan högre än 1,4 meter ovan mark

Ja

Ja

Nej**

Pool

Nej

Nej

Nej

Plank lägre än 1,8 meter, inom 3,6 meter från

bostadshuset

Nej*

Nej

Nej*

Plank mer än 3,6 meter från bostadshuset

Ja

Ja

Nej*

Staket

Nej

Nej

Nej

Mur/stödmur högre eller lika med 0,5 meter ovan mark

Ja

Ja

Nej

Ändra markhöjden mer än 0,5 meter (marklov)

Ja

Ja

Nej

Friggebod

Nej*

Nej*

Nej*

Rivningslov

Ja

Ja

Nej***

Ändrad användning

Ja

Ja

Ja

Ekonomibyggnad (jord-, skogsbrukets behov)

Ja

Nej

Nej

Skylt

Ja

Nej

Nej

Inredning av vind

Ja

Ja

Ja

Ändring av fasad/tak (material, färg etc.)

Nej****

Nej

Nej

Skärmtak (max 15 kvadratmeter)

Nej*

Nej*

Nej*

Solceller (liggande platt mot tak. Max 1/3 av takets yta)

Nej

Nej

Nej

Takkupor

Ja

Ja

Nej**

Trädfällning

Nej*****

Nej*****

Nej*****

* Om inte närmare tomtgräns än 4,5 meter, eller med grannes medgivande.
** Om inte åtgärden innebär en så kallad stor tillbyggnad.
*** Anmälan krävs.
**** Om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
***** Om inte området omfattas av trädfällningsförbud eller trädet är skyddsvärt.

Behöver jag göra en anmälan?

Vissa åtgärder och ändringar är du skyldig att anmäla även om du inte behöver söka bygglov för dom.

Innan du gör en anmälan är det bra att ta reda på vilka förutsättningar som finns. Det första du behöver ta reda på är om ditt hus ligger utom eller inom sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplanerat område. Det är olika regler för när anmälan krävs beroende på vart ditt hus ligger.
Här kan du se vad som gäller för din fastighet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplaner och sammanhållen bebyggelse

I tabellen nedan kan du se under vilka omständigheter du behöver göra en anmälan. Klicka på respektive åtgärd för att läsa mer om hur du ansöker och vilka handlingar som måste finnas med i ansökan.

Attefall anmälan, en- och tvåfamiljshus

Åtgärd

Inom detaljplan

Utanför detaljplan inom samman-hållen

bebyggelse

Utanför

detaljplan

utom

samman-

hållen

bebyggelse

Nybyggnad av komplement-
bostadshus med max

25 m² byggnadsarea

Ja

Ja

Ja

Nybyggnad av komplement- byggnad med max 25 m² byggnadsarea (garage, carport, förråd, gäststuga)

Ja

Ja

Nej*

Tillbyggnad av huvudbyggnad med max 15 m² bruttoarea

Ja

Ja

Nej*

Takkupa

Ja

Ja

Nej

Inredning av ytterligare bostad i huvudbyggnad

Ja

Ja

Ja

* Om inte närmare tomtgräns än 4,5 meter eller med grannes medgivande.

En anmälan behövs även göras för:

  • Installera eldstad, ventilation, hiss, vatten eller avlopp
  • Göra en större förändring i en byggnad, till exempel ändra byggnadens planlösning eller konstruktion
  • Göra en ändring som markant påverkar byggnadens brandskydd
  • Genomföra underhåll av en byggnad som har ett så kallat bevarandevärde
  • Riva en huvudbyggnad utanför detaljplan

Hur söker jag bygglov eller gör en anmälan?

Sök bygglov och gör din anmälan i första hand via vår e-tjänst på mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan och anmälan går även bra att skicka via post:
Härryda kommun
Bygglovsenheten
435 80 Mölnlycke

Ansökningshandlingar och blanketter hittar du här.öppnas i nytt fönster

Tänk på att ritningar ska vara märkta med fastighetsbeteckning, vara fackmässigt utförda och ska lämnas in i ett exemplar, i skala 1:100, i storlek A4 eller A3.

Vad gäller när jag fått mitt beslut?

Bygglov

När du fått bygglov ska byggnationen påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Du får inte börja bygga innan du har fått ett beslut om startbesked. Du får inte ta byggnaden i bruk utan att ha fått slutbesked. Vad som gäller i ditt ärende står i beslutet.

Ett bygglov vinner laga kraft 4 veckor efter det har publicerats i Post- och inrikestidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du börjar byggandet innan bygglovet vinner laga kraft så sker det på egen risk.

Ändringar i beviljat bygglov som avser utformning, sockelhöjd, placering och tillkommande murar med mera, kräver ny ansökan. Ny handlingar och ansökan ska lämnas till bygglovsenheten och ny handläggningstid påbörjas. Dessa ansökningar har inte förtur. Ändring i beviljat bygglov finns inte i plan- och bygglagen.

Startbesked

När du fått ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör det att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Slutbesked krävs för att ta byggnaden/installationen i bruk.

Ett lov eller anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan du fått ett startbesked för byggnaden/anläggningen och får heller inte tas i bruk innan du fått slutbesked.

Om detta sker kan miljö- och bygglovsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift.

Läs mer om bygglovsprocessen häröppnas i nytt fönster

Vad kostar det?

Avgifterna grundas på självkostnadsprincipen och beräknas efter taxa som SKL (Sveriges kommuner och landsting) tagit fram och fastställts av kommunfullmäktige. 

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för prövning, samråd samt utfärdande av startbesked och slutbesked. Även om du tar tillbaka din ansökan kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som gjorts.

Här finns exempel på vad ett bygglov/anmälan kan kosta.öppnas i nytt fönster