Kontakt
Lyssna

Planarbete

Kartan nedan visar kommunens detaljplaner

Klicka på länken nedanför kartan för att få upp den på helskärm. Bocka i och välj om du vill veta mer om en pågående detaljplan eller en gällande plan för en viss fastighet eller ett område i vänsterspalten.

Du kan också välja att zooma in området, skriva in en adress, fastighetsbeteckning eller namnet på till exempel en skola för att få fram det du söker i sökrutan.

Vad är en översiktsplan?

Det finns en översiktsplan som omfattar hela Härryda. Den används för att ge en överblick över vilka markområden kommunen bevarar och vilka ställen som kan bebyggas. Översiktsplanen används som vägledning för beslut om detaljplaner och bygglov.
Översiktsplan

Vad är en detaljplan?

En detaljplan visar vad marken inom ett geografiskt avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplaner upprättas för att ge en samlad bedömning av markanvändningen inom detta område. Den ger också en garanterad byggrätt under att antal år. Det blir därmed möjligt för den som köper ett hus inom detaljplan att vara säker på vad och var man får bygga.
Detaljplaner

Planhandlingar

Reglering av fastigheter

Har du frågor om avstyckning eller sammanslagning av tomter, eller någon annan reglering av fastigheter, skan du vända dig till kommunens plan- och bygglovsverksamhet för att få information och svar på frågor.

Själva handläggningen av och beslut om fastighetsbildningsfrågor fattas däremot av lantmäteriet. Lantmäteriet samråder först med kommunen så att hantering och beslut överensstämmer med kommunens planer.
Bygglovsenhetens kontaktuppgifter

Kontakt

E-post till planenheten skickas till plan@harryda.se

Peter Wallentin, verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)

Matilda Svenning,
stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)

Anna Wallin, planarkitekt
031-724 62 66

Anna-Kajsa Bouma Gustafsson, planarkitekt
031-724 63 92

Nina Hannula, planarkitekt
031-724 62 56

Maria Lejdebro, planarkitekt
031-724 62 31

Fia Rönnquist, administratör
031-724 62 38