Kontakt
Lyssna

Kommunens organisation

Politisk organisation

Härryda kommun har en politisk organisation där kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för all verksamhet.

Bilden är klickbar.

Politisk organisation Revisorer valnämnd beredningar miljö- och bygglovsnämnd Överförmyndarnämnd kommunstyrelsen social myndighetsnämnd ekonomiutskott pensionärsråd rådet för funktionshinderfrågor ungdomsforum brottsförebyggande råd krisledningsnämnd Rådet för idéburna organisationer

Förvaltningsorganisation

Härryda kommun har en gemensam förvaltning med fem sektorer:
tre verksamhetssektorer och två sektorer som stödjer verksamhetssektorerna och kommunledningen.

Bilden är klickbar.

Förvaltningsorganisation Sektorn för teknik och försörjningsstöd kommundirektör sektorn för administrativt stöd Sektorn för utbildning och kultur sektorn för socialtjänst sektorn för samhällsbyggnad